Biedrības biedru tiesības:

1.    piedalīties Biedrības pārvaldē;
2.    saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
3.    piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.


Biedrības biedru pienākumi:
1.    ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
2.    regulāri maksāt biedra naudu;
3.    ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu, principu realizēšanu.

Jauno biedru uzņemšana:
Par biedrības „Metamorfoze” biedru var kļūt ikviens, kas atbalsta mūsu mērķus, uzdevumus un darbību.
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu - anketu.
Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskatīs tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Lai iegūtu sīkāku informāciju sazinieties ar biedrības valdi.